Een oordeel vellen vanachter het scherm
Mattheüs 2:1-8

Lukas 2:1-5

Jozef en Maria op weg Anton Pieck
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.